Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.
Zefomen
Zefomen
  • Film tablet 100 mg, Blister ambalajda 28 tablet

Bileşimi

Her bir tablette 100 mg lamivudin ve yardımcı madde olarak titanyum dioksit, sarı demir oksit, kırmızı demir oksit içerir.

Farmakolojik Özellikler

Lamivudin, HBV (hepatit B virus) ve HIV (human immundeficiency virus)'ye karşı etkili bir sentetik nükleosid analoğudur. Monofosfat formun, hepatit B virus (HBV) polimeraz tarafından viral DNA'ya katılması, DNA zincirinin bozulmasına neden olur.

Endikasyonları

ZEFOMEN, aktif karaciğer inflamasyonu ve hepatit B viral replikasyon kanıtı ile birlikte olan kronik hepatit B tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyonları

ZEFOMEN, içerdiği maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar / Önlemler

Lamivudin ve diğer antiretrovirallerin dahil olduğu nükleosid analoglarının tek başlarına veya kombine kullanımı ile fatal olabilen laktik asidoz ve steatoz ile birlikte ciddi hepatomegali olguları bildirilmiştir. Pankreatit gelişimi için risk faktörü olan veya pankreatit geçmişi olan çocuklarda kullanılırken son derece dikkatli olunmalıdır. Lamivudinin durdurulmasından sonra hepatit alevlenmesi görülebileceği bildirilmiştir. Böbrek yetmezliğinde lamivudin dozunun düşürülmesi önerilmektedir. Gebelik kategorisi C'dir.

Yan etkileri

Lamivudin ile yapılan klinik çalışmalarda ilacın genelde iyi tolere edildiği görülmüştür. Bildirilen yan etki insidansları genelde plasebo ile benzer bulunmuştur. Lamivudin tedavisi sırasında görülen laboratuvar anormallikleri de plasebo ile benzer sıklıkta ortaya çıkmıştır. Lamivudin tedavisi sırasında görülme sıklığı ve sistemlere göre aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir: >%10: Baş ağrısı, yorgunluk, uykusuzluk, bulantı, diyare, kusma, karın ağrısı, pankreatit (aralık %0.5-%18; pediatrik hastalarda daha yüksek yüzde), periferal nöropati, parestezi, kas-iskelet ağrısı. %1-%10: Sersemlik, depresyon, ateş, titreme, deri döküntüsü, anoreksi, karın ağrısı, mide yanması, artmış amilaz, nötropeni, yükselmiş AST ve ALT, miyalji, artralji, solunum yolu semptomları, öksürük.

İlaç Etkileşimleri

Ribavirin ve nükleosid analoglarının eş zamanlı uygulanması laktik asidoz gelişme riskini artırabilir (adefovir, didanosin, lamivudin, stavudine, zalsitabin, zidovudin dahil). Lamivudin ve zalsitabin birbirinin intraselüler fosforillenmesini inhibe edebilirler. Bu nedenle, lamivudinin zalsitabin ile eşzamanlı uygulanması önerilmemektedir.

Kullanım Şekli ve Dozu

ZEFOMEN aç veya tok karnına uygulanabilir. Erişkin hastalarda; önerilen doz günde bir kez 100 mg'dır. Pediatrik hastalarda; Yaşları 2-17 arasında olan ve kronik hepatit B bulunan pediatri hastaları için önerilen doz günde bir kez 3 mg/kg'dır (günlük maksimum doz 100 mg). Böbrek yetmezliğinde; Lamivudin dozunun böbrek fonksiyonuna göre ayarlanması önerilmektedir. Karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda dozun ayarlanması gerekmez.

Ticari Takdim Şekli ve Ambalaj İçeriği

ZEFOMEN 100 mg Film Tablet, 28 tabletlik blister ambalajlardadır. reçete ile satılır. Detaylı bilgi için firmamıza başvurunuz.

Ruhsat Sahibi

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş. PAK İş Merkezi, Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok.No 5/1, 34349 Gayrettepe/İstanbul

Üretim Yeri

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş. Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. No: 13 Yenibosna/İstanbul

Pencereyi Kapat