Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.
Menefloks
Menefloks
  • Menefloks film tablet 200 mg, 10 film tablet
  • Menefloks film tablet 400 mg, 5 film tablet
  • Menefloks İV 200 mg / 100 mL, enfüzyon flakonu

Bileşimi

Her film tablet 200-400 mg ofloksasin içerir.

Her flakon, 200 mg ofloksasine eşdeğer ofloksasin hidroklorür içerir.

Farmakolojik Özellikler

Kinolon grubu bir antibiyotiktir. Ofloksasin bakterilerde DNA giraz enzimini inhibe ederek bakterisid etki gösterir. Sindirim kanalından süratle emilir ve kısa sürede en yüksek konsantrasyona ulaşır. Vücut sıvı ve dokularına etkili oranlarda dağılır.

Endikasyonları

Menefloks, ofloksasine duyarlı mikroorganizmaların rol oynadığı kronik bronşitin akut alevlenmeleri, pnömoni, toplum kökenli pnömoni, komplike olmayan deri ve yumuşak doku infeksiyonları, ürogenital infeksiyonlar (komplike olmayan sistit, komplike üriner sistem infeksiyonları, akut ve komplike olmayan üretral-servikal gonore, nongonokokal üretrit ve servisit, üretra ve serviksin mikst infeksiyonları, prostatit), akut pelvik inflamatuar hastalıkların tedavilerinde endikedir.

Kontrendikasyonları

Ofloksasin ve diğer kinolon türevlerine karşı aşırı duyarlı olan hastalarda kullanılmamalıdır. Konvülsiyon eşiğini düşüren santral sinir sistemi lezyonları bulunan epileptik olgularda, kafa travmalarında, serebrovasküler olaylarda ve santral sinir sisteminin iltihabi lezyonlarında ofloksasin kullanımı kontrendikedir.

Uyarılar / Önlemler

Ofloksasinin; çocuklarda, adolesanlarda (18 yaşın altında), gebelerde ve emziren annelerdeki güvenilirlik ve etkinliği kanıtlanmamıştır. Tüm kinolonlar gibi ofloksasin de; konvülsiyon, kafa içi basınç artışı ve toksik psikoz oluşturabileceğinden ağır serebral arteriyoskleroz, epilepsi, bazı ilaç tedavileri, ağır renal disfonksiyon gibi durumlarda dikkatle kullanılmalıdır. Ofloksasin dahil tüm kinolonlar santral sinir sistemi üzerinde uyarıcı etki yaptıklarından, tedavinin ilk günlerinde tremor, ajitasyon, anksiyete, halüsinasyon, sinirlilik, huzursuzluk, konfüzyon, paranoya, kabus ve insomnia gibi reaksiyonlar oluşturabilirler. Tüm kinolonlar gibi ofloksasin de tedavi süresinde ve hatta tedavinin ilk günlerinde seyrek de olsa fatal alerjik reaksiyonlar (anafilaktik/anafilaktoid) oluşturabilir. Kardiyovasküler kollaps, hipotansiyon, şok, epilepsi, bayılma, anjioödem (dil, larenks, yüz), bronkospazm ile birlikte solunum yolları obstrüksiyonu, deri reaksiyonları görülebilir. Ofloksasin de dahil kinolon grubu antibiyotikler ile tendon inflamasyonu ve/veya yırtılması bildirilmiştir. Ofloksasin kullanımı ile ilişkili olarak periferik nöropati gelişebilir. Ofloksasin veya diğer kinolon grubu antibiyotiklerin uygulandıkları hastalarda ender olarak torsade de pointes bildirilmiştir. Kinolonlar miyastenia gravis'i alevlendirebilir. Tedavi süresince ciddi ve süreklilik gösteren diyare vakalarında psödomembranöz kolit düşünülmelidir. Gebelik kategorisi C'dir.

Yan Etkileri

Ofloksasin kullanımı sırasında nadiren; Göğüs ağrısı (%1-3), başağrısı (%1-9), uykusuzluk (%3-7), sersemlik (%1-5), yorgunluk (%1-3), somnolans (%1-3), uyku bozuklukları (%1-3), sinirlilik (%1-3), pireksi (%1-3), döküntü/kaşıntı (%1-3), diyare (%1-4), kusma (%1-4), gastrointestinal gerginlik (%1-3), abdominal kramplar (%1-3), şişkinlik (%1-3), anormal tad alma (%1-3), ağız kuruluğu (%1-3), iştah azalması (%1-3), bulantı (%3-10), konstipasyon (%1-3), vajinit (%1-5), kadınlarda genital bölgede kaşıntı (%1-3), görme bozukluğu (%1-3), farenjit (%1-3) görülebilir.

İlaç Etkileşimleri

Ofloksasin güçlü bir CYP1A2 inhibitörüdür ve bu nedenle CYP1A2 substratları (aminofilin, fluvoksamin, meksiletin, mirtazapin, ropinirol, trifluoperazin), gliburid, teofilin ve varfarinin etki/toksisitelerini artırabilir. Kortikosteroidlerle eşzamanlı kullanımı tendon yırtılması riskini artırabilir. QT aralığının uzamasına neden olan ilaçlar (Sınıf Ia ve Sınıf III antiraritmikler, eritromisin, sisaprid, antipsikotikler ve siklik antidepresanlar) ile eşzamanlı ofloksasin uygulanması torsade de pointes gibi aritmilere neden olabilir.

Kullanım Şekli ve Dozu

Menefloks film tablet oral yoldan alınır. Menefloks İV 200 mg / 100 ml 30 dakikadan az olmamak üzere yavaş İV enfüzyon şeklinde uygulanır.

Doz, infeksiyonun tipine ve şiddetine göre ayarlanmalıdır. Günlük doz 200-800 mg arasındadır. Günlük maksimum doz ise 800 mg'dır. Tedavi süresi 5-10 gün arasındadır.

Saklama Koşulları

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde, oda ısısında (25°C nin altında) ve ambalajında saklayınız.

Ticari Şekli Ve Ambalaj İçeriği

MENEFLOKS 200 mg Film Tablet, 10 tabletlik blister ambalajlarda

MENEFLOKS Film Tablet 400 mg, 5 tabletlik blister ambalajlarda

MENEFLOKS İ.V. 200 mg/100 ml Enfüzyon için Solüsyon içeren 1 flakonluk ambalajda

Ruhsat Sahibi

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş. PAK İş Merkezi, Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok.No 5/1, 34349 Gayrettepe/İstanbul

Üretim Yeri

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş. Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. No:13 Yenibosna/İstanbul

Pencereyi Kapat